فیلم/ ویدئویی از استفاده پنبه در حلیم بجای گوشت!

فیلم/ ویدئویی از استفاده پنبه در حلیم بجای گوشت!
معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی ایران هشدار داده است که از مکان های ناامن آش و حلیم نخرید

فیلم/ ویدئویی از استفاده پنبه در حلیم بجای گوشت!