فیلم/ واکنش روحانی به اظهارات جاهلانه ترامپ در سازمان ملل: این ادبیات جاهلانه در شأن سازمانی که برای صلح و اتحاد دولت ها تأسیس شده، نبود

فیلم/ واکنش روحانی به اظهارات جاهلانه ترامپ در سازمان ملل: این ادبیات جاهلانه در شأن سازمانی که برای صلح و اتحاد دولت ها تأسیس شده، نبود
واکنش روحانی به اظهارات جاهلانه ترامپ در سازمان ملل: ادبیات جاهلانه و کینه توزانه ترامپ علیه ملت ایران که در دیروز این مجمع شنیده شد در شأن سازمانی که برای صلح و اتحاد دولت ها تأسیس شده، نبود.

فیلم/ واکنش روحانی به اظهارات جاهلانه ترامپ در سازمان ملل: این ادبیات جاهلانه در شأن سازمانی که برای صلح و اتحاد دولت ها تأسیس شده، نبود