فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان ملل

فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان ملل
از سخنرانی احمدی نژاد برای صندلی های خالی تا اشتیاق برای شنیدن سخنان روحانی

فیلم/ مقایسه سخنرانی احمدی نژاد و روحانی در صحن سازمان ملل