فیلم/ مصاحبه با رئیس جمهور در خصوص روز جهانی قدس

فیلم/ مصاحبه با رئیس جمهور در خصوص روز جهانی قدس

فیلم/ مصاحبه با رئیس جمهور در خصوص روز جهانی قدس