فیلم/ علی ضیا: از 150 دانشجوی ریاضی شریف فقط یک نفر در ایران مانده/ ژن خوب های واقعی می روند ژن خوب نماها می مانند!

فیلم/ علی ضیا: از 150 دانشجوی ریاضی شریف فقط یک نفر در ایران مانده/ ژن خوب های واقعی می روند ژن خوب نماها می مانند!
گزارش تکان دهنده علی ضیا در برنامه فرمول یک: از 150 دانشجوی ریاضی شریف فقط امین محمدی در ایران مانده. ژن خوب های واقعی می روند ژن خوب نماها می مانند و مسئولان هم عین خیالشان نیست!

فیلم/ علی ضیا: از 150 دانشجوی ریاضی شریف فقط یک نفر در ایران مانده/ ژن خوب های واقعی می روند ژن خوب نماها می مانند!