فیلم/ عذرخواهی سخنگوی نمایشگاه کتاب به جای شهرداری درپی آب گرفتگی

فیلم/ عذرخواهی سخنگوی نمایشگاه کتاب به جای شهرداری درپی آب گرفتگی
سخنگوی نمایشگاه کتاب می گوید تجهیز زیرساخت ها بر عهده شهرداری بوده. او از مردم و ناشران به خاطر آب گرفتگی عذرخواهی کرد.

فیلم/ عذرخواهی سخنگوی نمایشگاه کتاب به جای شهرداری درپی آب گرفتگی