فیلم/ ظریف: ادعای نیکی هیلی مردود است، خانم هیلی نمی تواند آمال و آروزی خود را به عنوان ایراد برجام مطرح کند

فیلم/ ظریف: ادعای نیکی هیلی مردود است، خانم هیلی نمی تواند آمال و آروزی خود را به عنوان ایراد برجام مطرح کند

فیلم/ ظریف: ادعای نیکی هیلی مردود است، خانم هیلی نمی تواند آمال و آروزی خود را به عنوان ایراد برجام مطرح کند