فیلم/ شعرخوانی در حضور روحانی/ هاشمی نیست اگر، حُسن حَسن را داریم…

فیلم/ شعرخوانی در حضور روحانی/ هاشمی نیست اگر، حُسن حَسن را داریم…
هاشمی نیست اگر، حُسن حَسن را داریم *** او بهاریست که در پشت زمستان مانده

فیلم/ شعرخوانی در حضور روحانی/ هاشمی نیست اگر، حُسن حَسن را داریم…