فیلم/ شعار مردم قزوین: «وصیت هاشمی، حمایت از روحانی»

فیلم/ شعار مردم قزوین: «وصیت هاشمی، حمایت از روحانی»

فیلم/ شعار مردم قزوین: «وصیت هاشمی، حمایت از روحانی»