فیلم/ روحانی: مردم به ما رای بلاشرط ندادند، رای مردم مشروط است به اینکه دولت، رییس جمهور و نمایندگان مجلس در مسیر خواست مردم حرکت کند

فیلم/ روحانی: مردم به ما رای بلاشرط ندادند، رای مردم مشروط است به اینکه دولت، رییس جمهور و نمایندگان مجلس در مسیر خواست مردم حرکت کند

فیلم/ روحانی: مردم به ما رای بلاشرط ندادند، رای مردم مشروط است به اینکه دولت، رییس جمهور و نمایندگان مجلس در مسیر خواست مردم حرکت کند