فیلم/ دود بالای کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو

فیلم/ دود بالای کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو
مقام های روسیه می گویند به دلیل اینکه آمریکا این ساختمان را تملک کرده باید پیش از تحویل آن را پاکسازی کنند

فیلم/ دود بالای کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو