فیلم/ حمله به مارین لوپن در حین سخنرانی

فیلم/ حمله به مارین لوپن در حین سخنرانی
دختری جوان تلاش کرد سخنرانی مارین لوپن را بر هم بزند. لوپن، کاندیدای حزب راستگرای افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است.

فیلم/ حمله به مارین لوپن در حین سخنرانی