فیلم/ جنجال جدید هواپیمایی در آمریکا

فیلم/ جنجال جدید هواپیمایی در آمریکا
خدمه پرواز یکی از خطوط هوایی آمریکا اصرار دارد یک مادر را با بچه ای که در بغل دارد، از هواپیما پیاده کند اما یکی دیگر از مسافران واکنش نشان می دهد

فیلم/ جنجال جدید هواپیمایی در آمریکا