فیرحی: طالقانی می‌گفت با استبداد درگیر شوید نه مستبد

فیرحی: طالقانی می‌گفت با استبداد درگیر شوید نه مستبد

فیرحی: طالقانی می‌گفت با استبداد درگیر شوید نه مستبد