فولاد مبارکه بازدهی ۴۳ درصدی را عاید سهامدارانش کرد

فولاد مبارکه بازدهی ۴۳ درصدی را عاید سهامدارانش کرد
در صورت تداوم وضعیت رو به رشد در بازارهای جهانی، سال آینده از بهترین سالهای فولاد خواهد بود؛ به نحوی که هم در حوزۀ سودآوری و هم در حوزۀ سرمایه گذاری موقعیت مناسبی خواهیم داشت.

فولاد مبارکه بازدهی ۴۳ درصدی را عاید سهامدارانش کرد