فریدون مجلسی: آمریکایی ها فهمیده اند که دیگر نمی توان روی عربستان حساب باز کرد

فریدون مجلسی: آمریکایی ها فهمیده اند که دیگر نمی توان روی عربستان حساب باز کرد

فریدون مجلسی: آمریکایی ها فهمیده اند که دیگر نمی توان روی عربستان حساب باز کرد