عکس / گردشگران فرانسوی در ایستگاه صلواتی

عکس / گردشگران فرانسوی در ایستگاه صلواتی
گردشگران فرانسوی در کنار ایستگاه صلواتی در اصفهان

عکس / گردشگران فرانسوی در ایستگاه صلواتی