عکس: نخستین متروی لندن در سال ۱۸۶۳

عکس: نخستین متروی لندن در سال ۱۸۶۳
تصویر زیر مربوط به روز افتتاحیه اولین خط متروی لندن در سال ۱۸۶۳میلادی است.  

عکس: نخستین متروی لندن در سال ۱۸۶۳