عکس : مقتول قبل از قتل قاتل را لو داد

عکس : مقتول قبل از قتل قاتل را لو داد
مجله خبری دوستان : پسر شرور که در اقدامی جنون آمیز پدر خود را به قتل رسانده بود و از محل جرم فرار کرده بود حدود ۲ ماه پیش توس…

عکس : مقتول قبل از قتل قاتل را لو داد