عکس/ عیادت روحانی از آیت‌الله مظاهری و بیماران بستری شده در بیمارستان

عکس/ عیادت روحانی از آیت‌الله مظاهری و بیماران بستری شده در بیمارستان

عکس/ عیادت روحانی از آیت‌الله مظاهری و بیماران بستری شده در بیمارستان