عکس / ظریف در انتظار روحانی در فرودگاه جان اف کندی

عکس / ظریف در انتظار روحانی در فرودگاه جان اف کندی

عکس / ظریف در انتظار روحانی در فرودگاه جان اف کندی