عکس/ سران سه قوه درحرم مطهر درکنار یکدیگر

عکس/ سران سه قوه درحرم مطهر درکنار یکدیگر

عکس/ سران سه قوه درحرم مطهر درکنار یکدیگر