عکس/ حضور ياسر هاشمى رفسنجاني در منزل خانواده شهيدان جواد سپهرى ياد

عکس/ حضور ياسر هاشمى رفسنجاني در منزل خانواده شهيدان جواد سپهرى ياد
انتخاب -حضور ياسر هاشمى رفسنجاني در منزل خانواده شهيدان جواد سپهرى ياد. خاطره حضور ايت الله را دوباره زنده كرد.

عکس/ حضور ياسر هاشمى رفسنجاني در منزل خانواده شهيدان جواد سپهرى ياد