عکس: بازدید رضایی از محل حادثه تروریستی مجلس

عکس: بازدید رضایی از محل حادثه تروریستی مجلس
در ادامه تصویری از بازدید محسن رضایی از محل حادثه تروریستی در مجلس را مشاهده می کنید.  

عکس: بازدید رضایی از محل حادثه تروریستی مجلس