عکس: آتش گرفتن درختان بر اثر گرمای شدید هوا در بیرجند!

عکس: آتش گرفتن درختان بر اثر گرمای شدید هوا در بیرجند!
آتش گرفتن درختان  در پی گرمای شدید هوا در شهر بیرجند؛ پیشتر سازمان محیط زیست درباره آتش گرفتن درختان بر اثر گرما هشدار داده بود.

عکس: آتش گرفتن درختان بر اثر گرمای شدید هوا در بیرجند!