عکس/بالا آمدن سطح آب رودخانه های جاده کرج چالوس

عکس/بالا آمدن سطح آب رودخانه های جاده کرج چالوس
انتخاب -بارش باران و بالا آمدن سطح آب رودخانه های فرعی و اصلی جاده کرج کندوان

عکس/بالا آمدن سطح آب رودخانه های جاده کرج چالوس