عکس/بازديد وزير دفاع از ستاد وزارت كشور

عکس/بازديد وزير دفاع از ستاد وزارت كشور
انتخاب -حسين دهقان، وزير دفاع دقايقي پيش از ستاد وزارت كشور بازديد كرد و روند فعاليت اين ستاد را مورد بررسي قرار داد.

عکس/بازديد وزير دفاع از ستاد وزارت كشور