عکس/اسلحه گروهك تروريستى فرقان در موزه عبرت ايران‬‎

عکس/اسلحه گروهك تروريستى فرقان در موزه عبرت ايران‬‎
انتخاب -شهيد مرتضى مطهرى، شهید مفتح. تیمسار قرنی و… با این کلت کمری به شهادت رسیدند.

عکس/اسلحه گروهك تروريستى فرقان در موزه عبرت ايران‬‎