علم‌الهدی: منتظر امام زمان بودن در دوره کسب قدرت و پول سخت است/فضای مجازی را دشمن کنترل می‎کند

علم‌الهدی: منتظر امام زمان بودن در دوره کسب قدرت و پول سخت است/فضای مجازی را دشمن کنترل می‎کند

علم‌الهدی: منتظر امام زمان بودن در دوره کسب قدرت و پول سخت است/فضای مجازی را دشمن کنترل می‎کند