عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو: شهرداری تهران در ریزش ساختمان پلاسکو مسئول و مقصر بود

عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو: شهرداری تهران در ریزش ساختمان پلاسکو مسئول و مقصر بود

عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو: شهرداری تهران در ریزش ساختمان پلاسکو مسئول و مقصر بود