عضو شورای شهر: ۶۷ درصد از اتوبوس‌های تهران فرسوده‌اند

عضو شورای شهر: ۶۷ درصد از اتوبوس‌های تهران فرسوده‌اند

عضو شورای شهر: ۶۷ درصد از اتوبوس‌های تهران فرسوده‌اند