عزل و نصب‌های جدید در عربستان/پسر ملک سلمان سفیر ریاض در آمریکا شد

عزل و نصب‌های جدید در عربستان/پسر ملک سلمان سفیر ریاض در آمریکا شد

عزل و نصب‌های جدید در عربستان/پسر ملک سلمان سفیر ریاض در آمریکا شد