عبدالملک الحوثی: زخم فلسطین به اندازه کافی مورد توجه اعراب قرار نگرفته است

عبدالملک الحوثی: زخم فلسطین به اندازه کافی مورد توجه اعراب قرار نگرفته است

عبدالملک الحوثی: زخم فلسطین به اندازه کافی مورد توجه اعراب قرار نگرفته است