ظریف: درصورت بازنگری برجام، ترامپ شگفت زده خواهد شد

ظریف: درصورت بازنگری برجام، ترامپ شگفت زده خواهد شد

ظریف: درصورت بازنگری برجام، ترامپ شگفت زده خواهد شد