ظریف: آمریکا باید نشان دهد قابل اعتماد هست یا نه/ توهم کنار زدن عربستان را نداریم

ظریف: آمریکا باید نشان دهد قابل اعتماد هست یا نه/ توهم کنار زدن عربستان را نداریم

ظریف: آمریکا باید نشان دهد قابل اعتماد هست یا نه/ توهم کنار زدن عربستان را نداریم