طنز/ قالیباف شعار انتخاباتی‌اش را عوض کرد!

طنز/ قالیباف شعار انتخاباتی‌اش را عوض کرد!
انتخاب -ستون طنز روزنامه شهروند با توجه به مناظره جمعه، شعار انتخاباتی جدید نامزدها را منتشر کرد.

طنز/ قالیباف شعار انتخاباتی‌اش را عوض کرد!