طعنه توئیتری ترامپ به جلسات تحقیق درباره تبانی وی با روس ها

طعنه توئیتری ترامپ به جلسات تحقیق درباره تبانی وی با روس ها
انتخاب – توئیت دونالد ترامپ: پس از هفت ماه تحقیقات و جلسات درباره “تبانی من با روس ها” هیچکس نتوانسته مدرکی ارائه کند، ناراحت کننده است.

طعنه توئیتری ترامپ به جلسات تحقیق درباره تبانی وی با روس ها