صداوسیما بیشتر منتقد دولت بوده تا حامی دولت / انقلابی به معنی درشت حرف زدن نیست؛ انقلابی کسی است که برای آزادی تلاش می کند / کابینه بعدی نسبت به این کابینه تغییر خواهد یافت

صداوسیما بیشتر منتقد دولت بوده تا حامی دولت / انقلابی به معنی درشت حرف زدن نیست؛ انقلابی کسی است که برای آزادی تلاش می کند / کابینه بعدی نسبت به این کابینه تغییر خواهد یافت
معمول نیست که اسامی وزرای دولت بعدی مطرح شود، چون باید تقدیم به مجلس شود و آنها رای بدهند و پیش از آن باید هماهنگی‌های دیگری صورت بگید. آنچه می‌توانم بگویم این است که اساس ما بر شایسته‌سالاری بوده و بحث جناح یا دسته‌بندی مطرح نیست.

صداوسیما بیشتر منتقد دولت بوده تا حامی دولت / انقلابی به معنی درشت حرف زدن نیست؛ انقلابی کسی است که برای آزادی تلاش می کند / کابینه بعدی نسبت به این کابینه تغییر خواهد یافت