صبر کاپیتان تیم‌ملی به سر آمد

صبر کاپیتان تیم‌ملی به سر آمد
اشکان دژاگه از شرایطش در العربی ناراضی است.

صبر کاپیتان تیم‌ملی به سر آمد