صادق زیباکلام: می‌گویند لبخند روحانی و ظریف حاصلی به بار نیاورد!

صادق زیباکلام: می‌گویند لبخند روحانی و ظریف حاصلی به بار نیاورد!

صادق زیباکلام: می‌گویند لبخند روحانی و ظریف حاصلی به بار نیاورد!