شک زن به همسرش، قتل او را رقم زد

شک زن به همسرش، قتل او را رقم زد
زنی که متهم است همسرش را به دلیل اینکه از دادن تلفن همراهش ممانعت کرد، به قتل رساند، بار دیگر پای میز محاکمه رفت. شک زن به شوهرش قتل او…

شک زن به همسرش، قتل او را رقم زد