شورشیان کنگو پس ار تجاوز جنسی به زن جوان خونش را نوشیدند +تصاویر

شورشیان کنگو پس ار تجاوز جنسی به زن جوان خونش را نوشیدند +تصاویر
شورشیان کنگو که دارای رسم و رسومات عجیب و غریبی هستند در عملی وحشیانه زن جوان را در مقابل دیدگان صدها نفر مورد آزار و اذیت قرار دادند و پس…

شورشیان کنگو پس ار تجاوز جنسی به زن جوان خونش را نوشیدند +تصاویر