شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد

شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد

شورای امنیت خواستار پایان شهرک ‌سازی‌های اسرائیل شد