شمارش معکوس آغاز مجدد عملیات در شرق حلب

شمارش معکوس آغاز مجدد عملیات در شرق حلب

شمارش معکوس آغاز مجدد عملیات در شرق حلب