شعر طنز: افسرده شد بقایی، پژمرده شد مشایی!

شعر طنز: افسرده شد بقایی، پژمرده شد مشایی!
«سعدی و حافظ و محمود و درخت…» عنوان شعر طنز علی هدیه‌ لو در بخش طنز روزنامه قانون است. «مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا» ای کاندیدای خوشمغز، طاقت نماند ما را   شورا تو را به سختی، رد کرد با درختی! «حکمش رسید ولیکن حدی بود جفا را»…

شعر طنز: افسرده شد بقایی، پژمرده شد مشایی!