شعری که استاد شهریار برای آیت الله هاشمی سرود

شعری که استاد شهریار برای آیت الله هاشمی سرود

شعری که استاد شهریار برای آیت الله هاشمی سرود