شعارهایی که رئیسی را یاور رهبر، بوی بهشتی و پسر فاطمه خطاب می‎‌کنند

شعارهایی که رئیسی را یاور رهبر، بوی بهشتی و پسر فاطمه خطاب می‎‌کنند

شعارهایی که رئیسی را یاور رهبر، بوی بهشتی و پسر فاطمه خطاب می‎‌کنند