شبکه اینترنت برقرار است/ تکذیب قطعی در شهرهای مختلف

شبکه اینترنت برقرار است/ تکذیب قطعی در شهرهای مختلف

شبکه اینترنت برقرار است/ تکذیب قطعی در شهرهای مختلف