شاه ایرانی که ۸۵ زن و ۲۷ فرزند داشت!

شاه ایرانی که ۸۵ زن و ۲۷ فرزند داشت!
ناصرالدین شاه قاجار روزی که کشته شد ۸۵ زن داشت، هر یک از زنان بزرگ یک دستگاه عمارت و حیاط در اختیار داشتند، زن های دیگر به تفاوت از یک…

شاه ایرانی که ۸۵ زن و ۲۷ فرزند داشت!