سیدضیا هاشمی: برخوردهای سلیقه‌ای نباید با دانشجویان صورت بگیرد/ با تشکل‌های دانشجویی دیدار خواهم کرد

سیدضیا هاشمی:
برخوردهای سلیقه‌ای نباید با دانشجویان صورت بگیرد/ با تشکل‌های دانشجویی دیدار خواهم کرد

سیدضیا هاشمی:
برخوردهای سلیقه‌ای نباید با دانشجویان صورت بگیرد/ با تشکل‌های دانشجویی دیدار خواهم کرد